Umowa o wolontariat

Zawarta na odległość – za pomocą systemu rejestracji wolontariuszy

Data ostatniej aktualizacji: 20 marca 2024

Z datą rejestracji w systemie rejestracji wolontariuszy Outback Polska pomiędzy osobą rejestrującą się, zwaną dalej Wolontariuszem, a Stowarzyszeniem DeoLink z siedzibą w Wiśle, ul. Malinka 65D/2, reprezentowanym przez Prezesa Henryka Króla, zwanego w dalszej części Korzystającym, została zawarta umowa następującej treści:

 1. Korzystający i Wolontariusz zawierają umowę o wolontariat (dalej jako: umowa) podczas weekendów Outback Polska.

 2. Wolontariusz zobowiązuje się do wykonywania powierzonych mu zadań z zachowaniem najwyższej staranności, a także do rozliczenia się ze wszelkich środków, jakie zostały mu powierzone w ramach stosunku wolontariatu, w terminie 7 dni od wykonania zadania.

 3. Wolontariusz przyjmuje do wiadomości, że charakter zadań będzie określony na bieżąco, zgodnie z potrzebami Korzystającego, przy czym w każdym przypadku zadanie będzie przydzielane adekwatnie do umiejętności i zdolności Wolontariusza, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy.

 4. Strony ustalają dzień rozpoczęcia świadczenia zadań wolontariusza na datę zawarcia umowy, zaś zakończenia na dzień 31 grudnia roku, w którym umowę zawarto.

 5. Miejscem wykonywania świadczenia będzie co do zasady Polska, a w szczególności teren województwa śląskiego, pomorskiego lub podkarpackiego.

 6. Strony ustalają, że świadczenie ma charakter dobrowolny. Wolontariusz oświadcza, że ma świadomość, iż wykonywane świadczenie jest nieodpłatne.

 7. Jeżeli Wolontariusz podczas pełnienia obowiązków, wynikających z niniejszej umowy, ulegnie wypadkowi, przysługuje mu odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 8. Jakkolwiek Korzystający, będąc jednocześnie administratorem danych osobowych, nie nadaje Wolontariuszowi upoważnienia do przetwarzania danych, to zawierając niniejszą umowę Wolontariusz akceptuje treść oświadczenia o zachowaniu poufności danych osobowych i innych informacji, do których może uzyskać dostęp w toku realizacji umowy. Treść oświadczenia określa Załącznik nr 1, stanowiący integralną część niniejszej umowy.

 9. W razie nadania Wolontariuszowi funkcji liderskiej wymagającej przyznania uprawnień do przetwarzania danych osobowych, stosowne upoważnienie zostanie nadane odrębnym dokumentem.

 10. Integralną część umowy stanowi Regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy wolontariusza na weekendzie Outback Polska w brzmieniu określonym w Załączniku nr 2.

 11. Korzystający oświadcza, że poinformował Wolontariusza o:

  1. prawie do otrzymania od Korzystającego zaświadczenia o pełnieniu funkcji Wolontariusza,

  2. prawie do bycia informowanym o zasadach bezpiecznego i higienicznego wykonywania świadczenia,

  3. prawie do bycia informowanym o wszelkich niebezpieczeństwach, jakie są związane z wykonywaniem obowiązków, wynikających z niniejszej umowy i otrzymania niezbędnych środków ochronnych,

  4. prawie do odbywania kursów i szkoleń, niezbędnych do wykonywania obowiązków wolontariusza, na koszt Korzystającego,

  5. prawie do bycia ubezpieczonym przez Korzystającego od następstw nieszczęśliwych wypadków.

  6. Celu, zakresie i sposobie przetwarzania jego danych osobowych zgodnie z art. 13 rozporządzenia 2016/679 – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).

 12. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. W przypadkach uzasadnionych strony mogą rozwiązać stosunek wolontariatu bez zachowania okresu wypowiedzenia.

 13. Następujące czynności odpowiadają podpisom składanym na umowach zawieranych w formie tradycyjnej:

  1. Ze strony Wolontariusza – poprawne wypełnienie i przesłanie formularza rejestracji,

  2. Ze strony Korzystającego – potwierdzenie faktu rejestracji Wolontariusza zgodnie z Warunkami udziału w Wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie DeoLink, co do zasady w drodze wiadomości e-mail.

 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie zapisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zmianami).

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE o zachowaniu danych i innych informacji w poufności

Wolontariusz będący stroną niniejszej umowy oświadcza, co następuje:

 1. zapoznał się z zasadami bezpieczeństwa informacji, w tym ochrony danych osobowych, które zostały przyjęte u administratora, tj. w Stowarzyszeniu DeoLink z siedzibą w Wiśle (43-460), przy ul. Malinka 65D/2,

 2. został zaznajomiony z przepisami o ochronie danych osobowych i o odpowiedzialności karnej za naruszenie bezpieczeństwa informacji.

Jednocześnie Wolontariusz zobowiązuje się do:

 1. stosowania przyjętych zasad bezpieczeństwa informacji, w tym ochrony danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi oraz przepisami prawa;

 2. stosowania środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę przetwarzanych informacji, poprzez:

  • zabezpieczanie informacji przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem,

  • zachowanie w tajemnicy, zarówno w trakcie trwania współpracy, jak i po jej rozwiązaniu, wszelkich informacji, do których uzyska dostęp w związku z wykonywaniem obowiązków wolontariusza, a także dotyczących funkcjonowania systemów i urządzeń służących do przetwarzania informacji,

  • zachowanie w tajemnicy identyfikatorów i haseł do systemu informatycznego oraz systemów informatycznych,

  • natychmiastowe zgłaszanie administratorowi oraz inspektorowi ochrony danych próby lub faktu naruszenia bezpieczeństwa informacji.

Wolontariusz przyjmuje do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami może zostać uznane jako ciężkie naruszenie zasad współpracy.

 

Załącznik nr 2

REGULAMIN bezpieczeństwa i higieny pracy wolontariusza na Weekendzie Outback Polska

Niniejszy regulamin ma na celu zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpiecznego wykonywania czynności wolontariusza w trakcie Weekendu Outback Polska.

ZASADY OGÓLNE

 • Przewidywany czas wykonywania czynności przez Wolontariusza to co do zasady wyznaczone 3 dni trwania Weekendu Outback Polska, we wskazanej lokalizacji, tj. miejscu, w którym odbywa się weekend Outback. Poszczególne zespoły (służby) mogą wymagać poświęcenia dodatkowego czasu na zadania przygotowawcze przed lub kontynuacyjne po weekendzie.
 • Osobami upoważnionymi do podejmowania wszelkich działań w imieniu Organizatora związanych ze współpracą z Wolontariuszami są: wyznaczony na dany rok koordynator Weekendów Outback (tzw. świecki lider) oraz Lider służby, do której jest przydzielony Wolontariusz.
 • Organizator zapewnia Wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki pracy w tym:
  • miejsce pracy Wolontariusza odpowiednio przystosowane do prowadzonych zajęć,
  • dostęp do pomieszczeń higienicznych i sanitarnych,
  • pomoc i nadzór nad czynnościami Wolontariusza za pośrednictwem wyznaczonych liderów służb.
 • Wolontariusz małoletni musi posiadać zgodę rodziców na świadczenie czynności w ramach umowy wolontariatu.

ZASADY PORZĄDKOWE

 • Wolontariusz nie może powierzać wykonania zleconych zadań osobie trzeciej, niebędącej Wolontariuszem.
 • Wykonywanie czynności przez Wolontariusza może odbywać się wyłącznie w miejscu i czasie ustalonym z Liderem wolontariatu lub Liderem danej służby.
 • Wolontariuszowi zabrania się wykonywania jakichkolwiek czynności niezleconych przez osoby sprawujące nadzór nad jego pracą.
 • O każdej nieobecności i niemożności wykonania czynności w ramach Wolontariatu należy niezwłocznie powiadomić telefonicznie lub osobiście Lidera wolontariuszy lub Lidera swojej służby.
 • Wolontariuszowi zabrania się palenia tytoniu, spożywania alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w czasie wykonywania czynności, jak również podejmowania czynności pod ich wpływem.
 • W przypadku niestosownego zachowania uczestnika lub innej osoby przebywającej w miejscu odbywania się Weekendu Outback Wolontariusz zawiadamia Lidera służby lub Lidera wolontariatu lub świeckiego lidera.
 • Wolontariuszowi podczas wykonywania czynności zabrania się używania wobec uczestników agresji fizycznej i słownej, bycia wulgarnym oraz zachowań o charakterze intymnym.

ZASADY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

 • Wolontariuszowi zabrania się dokonywania napraw urządzeń elektrycznych i gazowych oraz korzystania z niesprawnych urządzeń.
 • Wolontariuszowi zabrania się wnoszenia na teren odbywania się Weekendu Outback ładunków wybuchowych oraz środków łatwopalnych.
 • Wolontariuszowi zabrania się podnoszenia i przenoszenia ciężarów ponad normę i możliwości. W przypadkach uzasadnionych dopuszcza się możliwość przenoszenia ciężarów w trybie pracy dorywczej. Obowiązują zasady dźwigania z przykucnięciem na wyprostowanym kręgosłupie przez prostowanie wcześniej ugiętych nóg, przy zachowaniu następujących norm przenoszenia ciężarów:
  • dla kobiet: do 20 kg, kobiety w ciąży: do 3 kg,
  • dla mężczyzn: 50 kg,
  • dla osób młodocianych (od 16. roku życia do uzyskania pełnoletniości): dziewczęta: 14 kg, chłopcy: 20 kg.
 • Wolontariusz winien zachować szczególną ostrożność podczas poruszania się po terenie odbywania się Weekendu Outback, w ciągach komunikacyjnych i na urządzeniach sportowych.
 • Podczas wchodzenia i schodzenia po schodach należy trzymać się poręczy, aby nie dopuścić do upadku na niższy poziom.
 • Wolontariusz winien korzystać wyłącznie z oświetlonych klatek schodowych, szczególnie w budynkach, gdzie instalowane są czasowe wyłączniki oświetlenia.
 • Wolontariusz poruszający się po drogach publicznych i parkingu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
 • Wolontariusz, który podczas wykonywania czynności na rzecz korzystającego uległ wypadkowi ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia organizatora lub dowolnej osoby z grona liderów służb.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Wolontariusz zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu wolontariusza i przestrzegania zasad bhp.
 • Wolontariusz oświadcza, że został przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa i higieny wykonywanych świadczeń.
 • Wolontariusz oświadcza, że został poinformowany o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami, a także o przysługujących Wolontariuszowi prawach i ciążących na nim obowiązkach.
 • Wolontariusz oświadcza, że nie jest nosicielem chorób zakaźnych i jest zdolny do wykonywania zadań wolontariusza.
 • Do osoby wolontariusza mają zastosowanie odpowiednie zapisy Ogólnych Warunków udziału w Wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie DeoLink.