Regulamin wolontariusza

Regulamin  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy wolontariusza na obozie Outback Polska.

Niniejszy regulamin ma na celu zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpiecznego wykonywania czynności wolontariusza na obozie Outback Polska.

 1. ZASADY OGÓLNE

  • Organizatorem obozu Outback Polska jest Stowarzyszenie DEOrecordings, ul. Malinka 65/2, 43-460 Wisła.
  • Przewidywany czas wykonywania czynności przez wolontariusza to wyznaczone 3 dni trwania weekendu Outback Polska, w Ośrodku H2O ul. Ochabska, 43-430 Kiczyce.
  • Praca wolontariusza jest bezpłatna i  wolontariusz będzie  wykonywał/a ją dobrowolnie.
  • Osobą upoważnioną do podejmowania wszelkich działań w imieniu Organizatora  związanych ze współpracą z wolontariuszami jest Dyrektor Obozu.
  • Wolontariusz zobowiązuje się do wykonywania czynności informacyjnej, pomocy animatorom grup i innej pracy na rzecz uczestników obozu Outback Polska.
  • Organizator  zapewnia wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki pracy w tym:
  • - Miejsce pracy wolontariusza odpowiednio przystosowane do prowadzonych zajęć.
   - Dostęp do pomieszczeń higienicznych i sanitarnych.
   - Udziela pomocy i  sprawuje nadzór  nad czynnościami wolontariusza za pośrednictwem animatorów grup.

 2. PRAWA I OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA

  • Wolontariusz zobowiązany jest do zachowania tajemnicy w zakresie wykonywanych czynności.
  • Wolontariusz nie może powierzać wykonania zlecenia osobie trzeciej.
  • Wykonywanie czynności przez wolontariusza może odbywać się wyłącznie w miejscu i czasie ustalonym z koordynatorem ds. wolontariatu
  • O każdej nieobecności i niemożności wykonania czynności należy niezwłocznie powiadomić telefonicznie lub osobiście koordynatora wolontariatu.
  • Wolontariusz, który podczas wykonywania czynności na rzecz korzystającego uległ wypadkowi ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia organizatora  lub koordynatora wolontariatu.
  • Wolontariusz oświadcza, że został przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa i higieny wykonywanych świadczeń.
  • Wolontariusz zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu wolontariusza i przestrzegania zasad bhp.
  • Wolontariusz oświadcza, że został poinformowany o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami, a także o przysługujących Wolontariuszowi prawach i ciążących na nim obowiązkach.
  • Młodociany wolontariusz musi posiadać pisemną zgodę rodziców na świadczenie czynności w ramach usługi wolontarystycznej.
 3. WOLONTARIUSZOWI ZABRANIA SIĘ

  • Wolontariuszowi zabrania się palenia tytoniu, spożywania alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w czasie wykonywania czynności, jak również podejmowania czynności pod ich wpływem.
  • Wolontariuszowi zabrania się dokonywania napraw urządzeń elektrycznych i gazowych oraz korzystania z niesprawnych urządzeń.
  • Wolontariuszowi zabrania się wnoszenia ładunków wybuchowych oraz środków łatwopalnych.
  • Wolontariuszowi zabrania się wykonywania jakichkolwiek czynności nie zleconych przez organizatora obozu.
  • Wolontariuszowi podczas wykonywania czynności zabrania się używania wobec uczestników agresji fizycznej i słownej, bycia wulgarnym oraz zachowań intymnych.
  • W przypadku niestosownego zachowania  uczestnika wolontariusz zawiadamia animatora grupy lub koordynatora wolontariatu.
  • Wolontariuszowi zabrania się podnoszenia i przenoszenia ciężarów ponad normę i możliwości. W przypadkach uzasadnionych, obowiązują zasady dźwigania z przykucnięciem na wyprostowanym kręgosłupie przez prostowanie wcześniej ugiętych nóg. Obowiązują następujące normy dźwigania:

  Normy dźwigania dla kobiet:  20 kg dorywczo, kobiety w ciąży: 3-5 kg
  Normy dźwigania dla mężczyzn:  40 kg
  Młodociani do 16 roku życia: dziewczęta: 5 kg , chłopcy: 8 kg
  Od 16 do ukończenia 18 roku życia: dziewczęta: 10 kg, chłopcy: 15 kg

 4. ZACHOWANIE OSTROŻNOŚCI

  • Wolontariusz winien zachować szczególną ostrożność podczas poruszania się po terenie obozu, w ciągach komunikacyjnych i na urządzeniach sportowych.
  • Podczas wchodzenia i schodzenia po schodach należy trzymać się poręczy, aby nie dopuścić do upadku na niższy poziom.
  • Korzystać wyłącznie z oświetlonych klatek schodowych, szczególnie w budynkach, gdzie instalowane są czasowe wyłączniki oświetlenia.
  • Wolontariusz poruszający się po drogach publicznych i parkingu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
  • Wolontariusz oświadcza, że nie jest nosicielem chorób zakaźnych i  jest zdolny do wykonywania pracy wolontariusza.
 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  • Do osoby wolontariusza mają zastosowanie odpowiednie zapisy Ogólnych Warunków udziału w Wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie Deorecordings.
  • W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (tj. Dz. U. z 2010r. nr 234, poz. 1536 ze zmianami).

Select country

Americas

Europe

Asia + Pacyfic

Middle East + Africa