Regulamin wolontariusza

Regulamin  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy wolontariusza

na obozie Outback Polska

 

 Niniejszy regulamin ma na celu zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpiecznego wykonywania czynności wolontariusza na obozie Outback Polska

 

I. ZASADY OGÓLNE

 

1. Organizatorem obozu Outback Polska jest Stowarzyszenie DEOrecordings, ul. Malinka 65/2, 43-460 Wisła.

2. Przewidywany czas wykonywania czynności przez wolontariusza to wyznaczone 3 dni trwania weekendu Outback Polska, w Ośrodku H2O ul. Ochabska, 43-430 Kiczyce.

3. Praca wolontariusza jest bezpłatna i  wolontariusz będzie  wykonywał/a ją dobrowolnie.

4. Osobą upoważnioną do podejmowania wszelkich działań w imieniu Organizatora  związanych ze współpracą z wolontariuszami jest Dyrektor Obozu.

5. Wolontariusz zobowiązuje się do wykonywania czynności informacyjnej, pomocy animatorom grup i innej pracy na rzecz uczestników obozu Outback Polska.

6. Organizator  zapewnia wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki pracy w tym:

  • Miejsce pracy wolontariusza odpowiednio przystosowane do prowadzonych zajęć.
  • Dostęp do pomieszczeń higienicznych i sanitarnych. 
  • Udziela pomocy i  sprawuje nadzór  nad czynnościami wolontariusza za pośrednictwem animatorów grup.

 

II. PRAWA I OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA

 

1. Wolontariusz zobowiązany jest do zachowania tajemnicy w zakresie wykonywanych czynności.

2. Wolontariusz nie może powierzać wykonania zlecenia osobie trzeciej.

3. Wykonywanie czynności przez wolontariusza może odbywać się wyłącznie w miejscu i czasie ustalonym z koordynatorem ds. wolontariatu

4. O każdej nieobecności i niemożności wykonania czynności należy niezwłocznie powiadomić telefonicznie lub osobiście koordynatora wolontariatu.

5. Wolontariusz, który podczas wykonywania czynności na rzecz korzystającego uległ wypadkowi ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia organizatora  lub koordynatora wolontariatu.

6. Wolontariusz oświadcza, że został przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa i higieny wykonywanych świadczeń.

7. Wolontariusz zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu wolontariusza i przestrzegania zasad bhp.

8. Wolontariusz oświadcza, że został poinformowany o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami, a także o przysługujących Wolontariuszowi prawach i ciążących na nim obowiązkach.

9. Młodociany wolontariusz musi posiadać pisemną zgodę rodziców na świadczenie czynności w ramach usługi wolontarystycznej.

 

III. WOLONTARIUSZOWI ZABRANIA SIĘ

 

1. Wolontariuszowi zabrania się palenia tytoniu, spożywania alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w czasie wykonywania czynności, jak również podejmowania czynności pod ich wpływem.

2. Wolontariuszowi zabrania się dokonywania napraw urządzeń elektrycznych i gazowych oraz korzystania z niesprawnych urządzeń.

3. Wolontariuszowi zabrania się wnoszenia ładunków wybuchowych oraz środków łatwopalnych.

4. Wolontariuszowi zabrania się wykonywania jakichkolwiek czynności nie zleconych przez organizatora obozu.

5. Wolontariuszowi podczas wykonywania czynności zabrania się używania wobec uczestników agresji fizycznej i słownej, bycia wulgarnym oraz zachowań intymnych.

6. W przypadku niestosownego zachowania  uczestnika wolontariusz zawiadamia animatora grupy lub koordynatora wolontariatu.

8. Wolontariuszowi zabrania się podnoszenia i przenoszenia ciężarów ponad normę i możliwości. W przypadkach uzasadnionych, obowiązują zasady dźwigania z przykucnięciem na wyprostowanym kręgosłupie przez prostowanie wcześniej ugiętych nóg. Obowiązują następujące normy dźwigania:

  • Normy dźwigania dla kobiet:  20 kg dorywczo, kobiety w ciąży: 3-5 kg 
  • Normy dźwigania dla mężczyzn:  40 kg 
  • Młodociani do 16 roku życia: dziewczęta: 5 kg , chłopcy: 8 kg 
  • Od 16 do ukończenia 18 roku życia: dziewczęta: 10 kg, chłopcy: 15 kg

 

IV. ZACHOWANIE OSTROŻNOŚCI

 

1. Wolontariusz winien zachować szczególną ostrożność podczas poruszania się po terenie obozu, w ciągach komunikacyjnych i na urządzeniach sportowych.

  • Podczas wchodzenia i schodzenia po schodach należy trzymać się poręczy, aby nie dopuścić do upadku na niższy poziom. 
  • Korzystać wyłącznie z oświetlonych klatek schodowych, szczególnie w budynkach, gdzie instalowane są czasowe wyłączniki oświetlenia.

2. Wolontariusz poruszający się po drogach publicznych i parkingu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

3. Wolontariusz oświadcza, że nie jest nosicielem chorób zakaźnych i  jest zdolny do wykonywania pracy wolontariusza.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (tj. Dz. U. z 2010r. nr 234, poz. 1536 ze zmianami). 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp15